Landscape architecture

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Hľadáš ubytko?

Klikni sem :)

Jednoduché a rýchle...

Otázky a odpovede

Statistika

Homepage

Absolvent 2.stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe Krajinná architektúra a krajinné plánovanie odboru Krajinná a záhradná architektúra dokáže analyzovať stavy, vlastnosti a hodnoty krajiny z hľadiska vývoja, kultúry, historických štruktúr, estetiky a architektúry krajiny, foriem využívania a osídľovania krajiny. Získa schopnosť hodnotiť a posudzovať parky, záhrady a iné štruktúry sídelnej a krajinnej zelene z hľadiska slohovo-architektonického, estetického, genofondovo-rastlinného (dreviny a byliny). Plánovať, navrhovať a projektovať krajinné celky, sídla, zóny a funkčné plochy z hľadiska tvorby priestorov zelene pre bývanie, rekreáciu, ekologickú stabilitu, zvýšenie estetickej hodnoty a kvality životného prostredia. Zakladať, manažovať a rekonštruovať vegetačné prvky a priestory zelene v sídlach a krajine.

 

 

Absolvent je pripravovaný ako tvorivý pracovník schopný riešiť úlohy krajinného a záhradného architekta v dimenziách regionálnych, sídelných, zonálnych, architektonických a interiérových štruktúr i prvkov designu, vrátane tvorivých úloh na poli rekonštrukcie a obnovy historických štruktúr krajiny, záhradných a parkových úprav, stavieb v krajine, výstavníctva a ich súvislostí s výtvarným umením, architektonickými i technickými dielami.

Absolvent inžinierskeho štúdia je pripravený morálne, organizačne a odborne zvládnuť projektovú, manažérsku, ako aj vedeckovýskumnú a odborno-expertíznu činnosť v oblasti krajinotvorby a tvorby životného prostredia a posudzovania vplyvov na životné prostredie. Spĺňa predpoklady pre postup na doktorandské štúdium. 

  Na FA STU sa bohužiaľ inžiniersky stupeň neotvára, lebo nemá gestora.  Je otázne, či sa to v budúcnosti podarí.

Študent, ktorý skončil príslušný študijný odbor záhradná a krajinná architektúra zostáva do termínu vykonania autorizačných skúšok v polohe kvalifikovanej osoby - inžiniera, ktorá si môže založiť voľnú živnosť. Mal by sa označovať ako „inžinier v odbore záhradná a krajinná architektúra“ a nie ako „záhradný a krajinný architekt“. Ako živnostník sa potom môže venovať realizáciám sadových úprav, údržbe zelene, množeniu a pestovaniu rastlinného materiálu, ale aj projektovaniu jednoduchých stavieb a rodinných záhrad, či projektovaniu vegetačných úprav, ktoré neprechádzajú stavebným konaním. Nie sú to však autorizovaní krajinní architekti. Tento titul si nemôžu prisvojovať, kým neurobia príslušnú skúšku na Slovenskej komore architektov a nezapíšu ich do zoznamu krajinných architektov. Z uvedeného teda vyplýva, že ten, kto sa označuje za záhradného a krajinného architekta nie je autorizovaným krajinným architektom. V praxi sa často „inžinier v odbore záhradná a krajinná architektúra“ označuje ako „sadovník“, nie je to však terminologicky správne, slúži to len na zvýraznenie rozdielu medzi uvádzanými skupinami profesií. Pre priblíženie uvádzam, že sadovník (správne „inžinier“) versus krajinný architekt majú podobný vzťah ako stavbár a architekt.

 

 
Forum na AIS! https://is.stuba.sk/auth/diskuze/index.pl Vyuzite forum predmetov! :)